ข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลง : หากท่านอ่านเจอคำว่า "เรา" ในที่นี้ของหมายถึง Ready On Web

 1. เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงและได้ใช้บริการจากเราแล้ว (เราถือว่าท่านได้อ่านข้อตกลงนี้แล้ว) ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด หากเราตรวจพบว่าท่านละเมิดข้อตกลง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หรือโดยส่วนตัว เรามีสิทธิ์ระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการแต่อย่างใด
 2. เราไม่เปิดรับบริการเว็บโฮสติ้งและเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
  1. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร หรือส่อแววไปในทางลามกทุกประเภท
  2. เว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดการทำลายต่อความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ทุกประเทศ) หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
  3. เว็บไซต์ที่เปิดบริการจัดจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด
  4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
  5. เว็บไซต์ที่ให้บริการ Bittorent, ดาวน์โหลด/ให้บริการ/แลกเปลี่ยน MP3, WMA, WMV, AVI, DivX, VCD, DVD ไม่ว่าจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม (ทำให้เครื่องช้าและส่งผลโดยส่วนรวมของกับผู้อื่น)
  6. เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น Email, Web Space, Database, Subdomain โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
  7. เว็บไซต์ที่ส่งอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือเว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล"
  8. การใช้งานสคริปต์ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากทางเราตรวจพบ จะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ใขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ทางเราจะปิดเว็บไซต์ของท่านทันที และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  9. เว็บไซต์ที่มีความผิดตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 3. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ต้องการปรับลดบริการใด ๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรก หรือยกเลิกการใช้งานกับทาง Ready On Web ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน
 4. เราไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script เราขอสงวนสิทธิในการตอบหรือไม่ตอบคำถามนั้น
 5. ถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งการชำระเงินหลังจาก 1 เดือน ของวันที่ครบกำหนดชำระ (กรณีต่ออายุ) ทางเราจะลบข้อมูลเว็บไซต์ของท่านออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้น กลับมาได้อีก
 6. กรณีผู้ใช้บริการที่เปิดให้บริการเว็บไซต์ และมีการประมวลผลสูง จนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน เพื่อให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ และให้ผู้ใช้บริการดำเนินการแก้ไข จนกว่าจะกว่าจะแล้วเสร็จจึงจะเปิดให้ใช้งานได้อีกครั้ง หากผู้ใช้บริการเพิกเฉยเกินกว่า 30 วัน ทางเราจะขอระงับการใช้งานอย่างถาวร
 7. กรณีข้อ 6 หากมีการประมวลผลสูงเกินกว่าที่จะแก้ไข ทางเราจะติดต่อกลับเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป
 8. การชำระค่าบริการจะนับเมื่อท่านได้ทำการแจ้งยืนยันชำระเงินกับทางเราแล้ว และทางได้เราตรวจสอบความถูกต้องแล้วเท่านั้น
 9. ผู้ใช้บริการได้อ่านและรับทราบข้อตกลงทั้งหมดแล้ว และยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว เราจะดำเนินการปิดเว็บไซต์ของท่าน และมีสิทธิที่จะพิจารณาคืนหรือไม่คืนค่าบริการแล้วแต่กรณี